استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

لیزر درمانی بیماری های عصبی

بیماری های سیستم عصبی را می توان به دو گروه عمده شامل اختلال التهابی(نوریت)و دژنراتیو یا دردناک(نورالژی) تقسیم کرد. کاربرد لیزرهای کم توان در اختلالات سیستم عصبی براساس تاثیرات ضد درد وضد التهاب این لیزرها می باشد.تاثیرات لیزر کم توان بر روی سیستم عصبی به شرح زیر است:

اثر بر روی پتانسیل فعالیت AP= Action potential

اثر بر روی سرعت هدایت اعصاب

اثر بر روی رژنراسیون اعصاب

برخی از بیماری هایی که می توان به کمک لیزردرمانی به درمان آن کمک کرد عبارتند تز:

رادیکولوپاتی ها، نروپاتی ها، میوپاتی ها، میگرن، سندرم کانال کارپ،پارزی عصب فاسیال،نورالژی تری ژمینال،ایسکیالژی،آسیب های عصب محیطی وطناب نخاعی،نورالژی بعد زونا و ترمیم عصب که در این مورد اخیر(ترمیم عصب) مطالعات متعددی تا به امروز صورت گرفته که نشان می دهد تابش بر روی عصب آسیب دیده ونیز مناطق مربوطه در طناب نخاعی در مقایسه با تابش تنها برروی عصب آسیب دیده باعث بهبود سریع تر ونیز کیفیت رژنرسانس بهتر می شود.مطالعات بافت شناسی به نفع یافته های الکترو فیزیولوژیک است یعنی تابش لیزر کم توان می تواند از تشکیل بافت اسکار در منطقه آسیب دیده جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهد.تابش لیزر باعث جوانه زدن آکسون در عصب سیاتیک آسیب دیده شده ولذا باعث تسریع بهبود در این عصب می شود.